lou@pentakla.cz

+420 7233 193 00

mediace

MEDIACE

Mediace, mimosoudní řešení sporů Praha

Spory jsou součástí života, kdy se jedná o střety v různých životních situacích a různých osobností s vlastním vnímáním situace a emoční účastí. Mediace je vhodným mimosoudním řešením sporů, pokud se obě strany chtějí vyhnout vyčerpávajícím situacím a ztrátám, které spory sebou přináší, nebo se vyhnout soudnímu, či jinému institucionálnímu řízení. Mezi hlavní výhody mediace oproti soudnímu řešení se řadí rychlost, diskrétnost a ekonomičnost. Kladný výsledek mediace úzce souvisí s vůlí stran řešit svůj problém smírně. Úspěšnost mediací se pohybuje okolo 80 % případů. Cílem mediace je vyřešit momentální situaci a uspořádat vztahy či poměry do budoucna uzavřením mediační dohody, která je konsenzem obou stran. Obě strany jsou tak s dohodou spokojeny. Úspěšná mediace má, oproti soudům, pouze vítěze, nikoliv poražené. Pokud máte o mé mediační služby a mimosoudní řešení sporů zájem, najdete mě v Praze 4.

Jako mediátor Vám v tomto dobrovolném neformálním procesu pomohu identifikovat Vaše zájmy a hledat praktická řešení, která jsou pro obě strany přijatelná. Řešení nalézáte Vy, jako zúčastněné strany, neboť nejlépe znáte svou situaci, potřeby a možnosti.

Dle individuálního posouzení provádím mediaci samostatně nebo ve dvojici. Přítomnost druhého mediátora využívám především u velmi specifikovaných či odborně náročných mediací. Dle problematiky mohu přizvat mediátora z oblasti psychologie, právníka s určitou specializací apod. Přítomnost druhého mediátora je zahrnuta v ceně.

 

Existují dva druhy mediace:

 • Facilitativní mediace – jedná se o nejrozšířenější metodu, kdy mediátor neradí, nevymýšlí řešení, stranám nepředkládá argumenty ke změně pozice
 • Evaluativní mediace – kdy mediátor je hodnotitel, strany k dohodě aktivně směřuje i hodnotí případné postoje, možné úspěchy a neúspěchy. Posuzuje reálnost návrhů, jejich zákonnost, možnost úspěchu v soudním řízení a další okolnosti. Strany sporu pak zaujímají pasivnější roli.

Jedno mediační sezení trvá nejčastěji 1 až 3 hodiny. Počet sezení je individuální dle závažnosti situace. Většinou postačuje jedno sezení. Z pravidla počet sezení nepřekračuje tři. Pokud jako mediátor zhodnotím, že spor není vhodné mediovat, mediaci nezahájím či ji ukončím.

 

OBLASTI POSKYTOVANÉ MEDIACE

 • Rodinné spory – jedná se zejména o spory věcech nezletilých dětí – péče, styk, výživné, spory manželské, domácí násilí, problémy více generačního soužití, spory mezi rodiči a dětmi, vypořádání majetku, majetkové a dědické spory. Tento druh sporů je velmi vážný a složitý a mediace je zde výrazným pomocným prvkem, mnohdy jediným, který může pomoci vztahy narovnat. Tyto spory jsou často vleklé, mnohdy i celoživotní a dokážou ničit celé rodiny, zejména nezl. děti. V případě nezletilých dětí lze využití mediace považovat za morální povinnost rodičů k urovnání vztahů za účelem spokojeného dětství jejich potomků a u každého k zachování rodinných vztahů.

 

 • Uzavírání smluv – vzhledem k účasti obou stran je smlouva výhodná pro obě strany bez skrytých kliček, vysokých nákladů a průtahů, oproti smlouvám sepsaným advokáty. Strany si mohou smlouvy či dohody v rámci mediace propracovat opravdu do detailu a předejít tak pozdějším problémům. Takto uzavřená smlouva nemá jen charakter formálního obsahu, ale je stabilním prvkem požadované dohody. U zásadních smluv je předem zajištěn Notářský zápis, u běžných dohod může být na přání zajištěn také.

 

 • Pracovní spory – mezi kolegy, nadřízenými a podřízenými, mezi jednotlivými odděleními.     Můžete si říci, že se jedná jen o běžné žabo-myší války na pracovištích, které se každodenně odehrávají všude. Ovšem z banálních nesvárů, které nejsou řešeny včas, se může vyvinout neudržitelná situace, lhostejno, zda jde o neshody na osobní úrovni, nebo různými názory na společný projekt či postupy. Mediací lze dospět ke narovnání vztahů a zaměření na společný cíl.

 

 • Občanské a sousedské spory – rušení nočního klidu, užívání společných prostor domu, spory mezi pronajímateli a nájemci, spoluvlastnické spory, uspořádání bytových otázek, náhrada škody a jiné. Obecně se jedná o spory, které, jako i ostatní mohou končit šikanozními situacemi a vzájemným znehodnocením klidného života, které jsou většinou zcela zbytečné a snadno řešitelné. Ukázat pohnutky, které lidi vede k určitému jednání a rychlé řešení může mediace i zde.

 

 • Školní a vrstevnické spory – mezi školou a studentem, mezi vrstevníky. Zdánlivě tyto spory mohou vypadat jako běžné mezi teenagery. Varovným znamením je zde ale velmi citlivý věk dětí, které se v této době teprve učí vztahům a jak čelit potížím. Není ani tajemstvím, jak agresivní povahu dnešní generace dětí má. Proto je velmi důležité učit děti o potížích hovořit a učit je řešení správnou cestou včetně míry zodpovědnosti. Záškoláctví, útěky z domova a bohužel i snahy o ukončení vlastního života často pramení ze špatné komunikace jak ve vztahu s učiteli, tak ve vztahu s vrstevníky, kdy hybnou silou je strach. Mediace pomáhá slyšet dosud nevyřčené a ukazuje cestu nápravy.

 

 • Kulturní a náboženské spory – mezi jednotlivci i skupinami. Tyto spory se jeví téměř jako nedůležité pro řešení mediací, jelikož fakticky je na běžné úrovni nikdo neřeší, lidé jsou s nimi sžiti, nebo jsou kvůli nim rovnou vedeny války. Avšak i tyto spory mají velký význam pro kvalitu života. Evropa je již multikulturním uskupením a to, že se v rámci rodiny tyto kultury mísí, nelze opomíjet. Právě na úrovni rodin, kdy soužití s partnerem či celou rodinou nefunguje, vznikají první neshody, kdy uprostřed nich zůstávají děti, které mají z obou kultur něco a ocitají se mezi mlýnskými kameny. Také celé skupiny v rámci jednání, projektů či společných aktivit končí u vzájemného nepochopení či nenávisti. I zde mediace přináší prostor k nalezení společných zájmů a vzájemnému respektu.

 

PRAVIDLA MEDIACE

Mediace je vhodná:

 • pro strany, které spolu komunikují i na minimální úrovni
 • ze situace stran je patrná možnost pro dohodu, která bude výhodná pro obě strany

 

Mediace není vhodná:

 • strany spolu absolutně nekomunikují
 • jedna ze stran chce porazit druhou
 • jedna ze stran se rozhodla vzdát se svých práv ve prospěch strany druhé
 • jedna ze stran nechce poskytnout veškeré informace
 • konflikt stran je na úrovni „emocionální války“
 • u osob se závislostmi na omamných látkách, s psychickými problémy či s projevy agresivity

 

Mediátor:

 • nestranná osoba vázaná mlčenlivostí
 • nerozhoduje, vede strany pomocí komunikačních technik k řešení situace
 • umožňuje stranám lépe komunikovat

 

Výhody mediace:

 • kontrola stran nad procesem řešení sporu a výsledkem
 • minimální riziko nenaplnění vzájemné dohody, jelikož strany dojdou k obsahu dohody společně, dobrovolně s maximálním ohledem na své potřeby
 • je levnou a rychlou prevencí soudních sporů, která výrazně snižuje Vaše náklady za advokáty – průtahy v soudních řízeních jsou pro advokáty finanční výhodou a Vy se vyhnete dlouhému emocionálnímu vypětí a dalším ztrátám
 • přináší trvalé řešení v podobě dohody a rozvíjí dobré vztahy i spolupráci mezi stranami do budoucna, což u soudního řízení, kdy jedna strana je vítěz a druhá poražený, není možné – v rámci mediace jsou vítězné strany obě
 • je velmi důvěrná a diskrétní, oproti soudnímu řízení, které je veřejné, mediátor je vázán mlčenlivostí a vše vyřčené zůstává na soukromé úrovni se zachováním tajemství

 

Průběh mediace:

 • strany vyjadřují svá stanoviska a pohled na situaci, mediátor stranám naslouchá a získává informace, tato fáze je nejnáročnější a může trvat i více sezení, jelikož vystupují na povrch předměty jednání
 • mediátor vede strany ke vzájemné komunikaci a spolupráci
 • dochází ke konstruktivnímu řešení, kdy strany sami a společně nachází a následně vybírají nejlepší řešení pro svou situaci
 • strany formulují konkrétní body dohody

 

Výsledek mediace – mediační dohoda:

 • mediační dohoda je zpravidla uzavřena v písemném vyhotovení
 • obsahem dohody je pouze to, na čem se obě strany dohodly
 • strany se v dohodě zavazují k určitému chování či plnění
 • mediační dohodu lze vypracovat ve formě precizní smlouvy či notářského zápisu s doložkou vykonatelnosti, aby se tak stala vykonatelnou
 • u mediace, která probíhá v rámci soudního řízení, lze nechat mediační dohodu schválit jako soudní smír, čímž je taktéž vykonatelná
 • mediace může být úspěšná i bez mediační dohody, k čemuž dochází, když si strany nakonec porozumí tak, že již písemnou dohodu nepotřebují a na všem ostatním se dohodnou již sami bez mediátora

 

Kodifikace mediace:

 

CENA MEDIACE

Cena mediace závisí na hloubce konfliktní situace mezi stranami, jako je tomu u soudního řízení, kdy však cena násobně převyšuje cenu mediace. U mediace je výhodou, že kterákoliv strana může mediační sezení ukončit z jakéhokoliv důvodu, i finančního. Platíte pouze čas věnovaný řešení Vaší situace a pouze Vy můžete ovlivnit, jak dlouho bude jednání trvat. Detailnější cenový rozpis naleznete v ceníku.

Cena jedné hodiny mediace je 800 Kč, tedy 400 Kč za každou započatou hodinu pro každou ze stran. 

Reference

 • „S paní Michelle  jsem se seznámila v těžké a komplikované  životní situaci. Její vstřícný ale hlavně fundovaný přístup ke mně a mému problému mi byl velkou pomocí. Do dnes  mi dokáže ukázat  věci ze zcela jiného úhlu pohledu, ze kterého mi věci přijdou jasnější a pochopitelné. Občas si říkám, jak to, že jsem na to nepřišla sama.“

  Anna H. – studentka
 • „Lou mi pomohla ve vztahové oblasti a v pochopení různých úhlů pohledů na různé situace. Díky jejímu praktickému vedení a orientaci v občanském právu se mi podařilo jednoduše vyřešit složitě vypadající situaci. Lou je vstřícný člověk, který umí vyslechnout, dát Vám energii a nalézt co nejschůdnější cestu z problému. Její služby mohu jen doporučit.“

  Veronika K. / manažerka
 • „Každý rozchod bolí, zejména rozchod po více než 20 letech a ze dne na den. Přesto jsem měla v této nelehké situaci velké štěstí, protože jsem potkala paní Mgr. Michelle ………….Tato velice milá, příjemná, ale zejména nesmírně empatická dáma, byla v této situaci doslova mou záchranou. Díky jejímu chápajícímu, ale přitom erudovanému přístupu, mě v relativně krátké době začal zase trochu„zajímat“ a postupně i bavit svět. Paní Michelle vydržela mé nekonečně se opakující chmury a trápení a vždy se jí velmi ohleduplným, chápajícím a přesto objektivním přístupem podařilo vytáhnout mně z nejhoršího. Díky její značné odbornosti a schopnosti vcítit se do emocí druhého dokázala ve mne probudit nejen chuť do života, ale i chuť a sílu se se životem „poprat a do značné míry i přesvědčení, že vše špatné je k něčemu dobré a vidět i určitá pozitiva, která mi má situace přinesla. Dnes svůj budoucí život už rozhodně nevidím v černých barvách, ale díky paní Michelle ve mně sílí přesvědčení že vůbec nebude špatný. Paní Michelle měla a má schopnost velmi dobře odhadnout i malé psychické pokroky svého klienta a přizpůsobit jim další jeho vedení, což ve výsledku vede k dalším a zásadnějším pokrokům klienta, kterých jsem alespoň já,dosáhla maximálně bezbolestně. Navíc mi paní Michelle pomohla si tyto pokroky uvědomit a mít z nich radost a dobrý pocit, což byl v mé situaci pocit k nezaplacení. Dalším velkým plusem spolupráce s paní Michelle bylo to, že mně naučila mít radost i z malých a běžných věcí. Přitom všem zůstává milá, trpělivá, chápající, vždy dobře a pozitivně naložená.

  Podle mého názoru je paní Michelle skutečným odborníkem a člověkem na správném místě.

  S ohledem na relativně krátkou dobu od rozchodu mi je jasné, že jsem se se svou situací ještě zcela nevyrovnala a určitě mně čekají ještě těžké chvíle, ale díky pomoci a podpoře paní Michelle jsem si dnes zcela jistá, že je bezpochyby zvládnu. Podle mého názoru je paní Michelle nejen roztomilou a okouzlující osobností, ale i odborníkem kterého potkat v těžké životní situaci je skutečným požehnáním.“