lou@pentakla.cz

+420 7233 193 00

Co je facilitace

Efektivní, účinné řešení problémů a získání výsledků s vlastní pozitivní motivací. Řešení sami vytváříte, jelikož sami svou situaci nejlépe chápete a tím takové řešení snadno přijmete. Proto je tento způsob tak účinný. Facilitace je proces s vlastní strukturou a technikami vedoucí ke stabilnímu řešení. Počátek a základ facilitace tvoří Vaše odpovědi na mnou kladené a přesně cílené otázky. Na těchto odpovědích pak lze vystavět cestu a motivaci k Vašemu cíli, který si sami definujete. Samotný proces se po počáteční fázi stává zábavný a velmi motivující tím, jak vidíte rýsující se cestu a řešení. Neodcházíte s obecnými a nehmatatelnými informacemi, ale s opravdovým praktickým řešením, s konkrétními kroky, které máte učinit a pozitivním nábojem.

Analýza osobnosti podle 5 elementů

Základem analýzy jsou energie. Všechno na světě, včetně lidí, má svou energii, která je přijímána a vysílána dál. Rozdílné energie při setkání na sebe působí a vzájemně reagují. Pokud jsou energie stejné, prolínají se a působí společně.  To je základem nejen moderního vědění, ale i základem prastaré čínské metody Astrologie devíti planet, která zde byla dávno před vědeckými objevy, jako jsou elektřina, magnet, gravitace, jaderná energie apod.

Metoda Astrologie devíti planet je základem čínské medicíny, která léčí tělo i duši. Ukazuje a  vysvětluje proudy těchto energií na známém symbolu pentagramu, který představuje Kompas života, tedy umění rovnováhy a stability pochopením energetického působení. Elementy, které jsou okolo nás, a také jsme jimi my sami, na nás věčně působí. Pokud chceme dosáhnout rovnováhy a stability, musí být v rovnováze všechny. Žádný z elementů není důležitější a každý z nich může pozitivně či negativně ovlivnit jiný element. Všechny elementy mají své silné a slabé stránky. Při disbalanci energie elementů se začínají objevovat zdravotní a emocionální problémy. Celý náš život se může začít hroutit a my ani nevíme proč.

Jedná se o elementy, které se vzájemně ovlivňují a tvoří tak nekonečný tvůrčí energetický koloběh:

  • voda dává život dřevu
  • dřevo a vzduch živí oheň
  • oheň živí zemi teplem a popelem
  • země tvoří kovy a minerály
  • kov s minerály nabíjejí a živí vodu

Tyto elementy tvoří základ pro stravování, sport, relaxaci, vyvážené vztahy a emocionální život. Každý z elementů je v nás obsažen a každý z nás má jeden element dominantní. Jím se projevujeme a působíme na venek. Podle toho, jak působíme, přijímáme reakce od ostatních. Tento element je dán rokem narození a právě jeho nerovnováha může za většinu problémů v životě i zdraví nejčastěji. Díky této metodě pochopíte, co tyto energie potřebují a jak se vzájemně ovlivňují. Budete mít v ruce nástroj na harmonický život, čistou mysl a tím na tělesné zdraví.

Toto je jen základní vysvětlení o jakou metodu se jedná. Připravuji pro Vás podrobnější pojednání a schéma včetně příkladu z praxe, abyste viděli, jak metoda skvěle funguje a lze jejím prostřednictvím nalézt jádro problému i cestu, jak ho vyřešit.

Co si mohu představit pod pojmem mediace?

Mediaci jsem na webu již popsala z pohledu Zákona o mediaci, ale velmi zjednodušeně se jedná o setkání lidí, kteří se nemohou shodnout, u mediátora. Mediátor mapuje situaci otázkami kladenými Vám, účastníkům a mediačními technikami Vás vede k náhledu na všechny aspekty a detaily situace, což Vám pomůže vidět možná řešení a body vzájemné shody.  Řešení naleznete u facilitativní mediace úplně sami, nebo Vám pomohu včasnými zásahy a doporučeními u mediace evaluativní. To záleží na druhu mediace, kterou si zvolíte, která Vám bude více vyhovovat. Podmínkou pro mediační setkání je dobrovolnost obou stran, což zaručuje, že obě strany jsou otevřeny možnosti se dohodnout. Mediace je perfektní způsob jak se rychle dohodnout a prevence soudního řízení. Pokud se již soudíte, můžete se dohodnout na mediaci i v průběhu soudního řešení a dohodu soudu doručit. Nejčastěji je mediace využívaná ve sporech partnerských, generačních, výchovných, pracovních a sousedských. Jedná se ale o metodu využitelnou ve všech oblastech, kde není shody. Jedno sezení trvá maximálně 3 hodiny a zpravidla postačuje. U velmi vážných sporů se může protáhnout na 2-3 sezení. Potřebný čas je velmi individuální.

Co znamená procesně právní služba?

Slovo „proces“ představuje průběh, postup, vývoj a řízení a každý „proces“ má svá pravidla a náležitosti. Pokud se týče procesu správního (úředního), soudního či jiného, který je založen zejména na paragrafech a lhůtách, jedná se pro laika o velmi nepřehledný a nepředvídatelný systém. Já se v tomto poradenství zabývám především vysvětlením situace, do které jste se dostali, riziky, která Vás mohou potkat a možným řešením. Vaši situaci řeším komplexně, tedy se neorientuji pouze na konkrétní procesní problém, ale na všechny aspekty, které ho provázejí a oblasti, které ovlivňuje. Poradím osvědčené postupy, zpracování dokumentů a přípravu, která jsou pro řízení potřebná. Jedná se zejména o řízení, ve kterých právník není potřeba a přes to je možné udělat množství chyb, k jejichž nápravě pak bude zastoupení právníkem nevyhnutelné.

V čem se lišíte od právníka?

Od advokáta mne liší především přístup k Vaší celkové situaci. Dělám vše pro to, abyste právníka nepotřebovali tam, kde potřeba není a soudy se nestaly součástí Vašeho života. Tím Vám šetřím finanční náklady a čas. Pomáhám i v jiných oblastech, které jsou problémem dotčeny, nebo i zdánlivě souvisí s tím, co problém způsobilo. Poradím, jak řízení zvládnout samostatně a osobně pomohu tam, kde to není jednoduché. Pokud se ocitnete v situaci, kdy je zastoupení advokátem nutné, spolupracuji s advokáty, které mohu s ohledem na jejich ověřenou solidnost doporučit.

Rodiče mi říkají, že je musím milovat a respektovat. Já to tak ale necítím. Co s tím?

To je něco, co se přirozeně očekává a je to tak v zažitých vzorcích chování. Nevím, z jakého důvodu u Vás respekt a láska k rodičům není, tak se vyjádřím v obecné rovině. Láska je emoce, cit, který nelze nařídit, ani jej hledat. Proto není povinností kohokoliv milovat, ani rodiče. Je možné, že lásku k rodičům nepocítíte nikdy a rozhodně to není nic, co by Vám kdo mohl vyčítat. To ale neznamená, že tam, kde láska a respekt nyní nejsou, že původně nebyly, nebo nebudou v budoucnu. Respekt je otázka jiná. Ten můžeme projevit vědomě a minimálně slušností. Rodiče, máme jen jedny a jiní nebudou. Otázkou je, kdo a jak se na takové situaci, kterou zažíváte, podílel, jak se Vaše vztahy vyvíjeli, pokud před tím nějaké byly apod. Důležité je vědět proč. Jít k podstatě problému. Někdy je tato situace jasná z první věty, kterou mi sdělíte, jindy je to práce, jelikož vlastně ani nevíte proč. Je nutné se ptát proč a pochopit, díky pochopení můžeme i odpustit. Je potřeba se ptát i rodičů, mluvit o tom, co chybí, co je špatně a co se stalo. Bez toho se může stát, že žijete v omylu a rodiče si Vaši lásku i respekt zaslouží. Pokud jsou rodiče lidmi, kteří se nezajímají, fyzicky či emocionálně ubližují a sami lásku a respekt nedávají, vinu cítit nemusíte. Slušnost však zachovávejte vždy. Jedná se o věc velmi individuální a citlivou, tedy bez konzultace a podrobné znalosti není možné Vám přesně odpovědět a poradit.

Předpokládám, že lidé, kteří se chtějí domluvit se domluví. Jak postupujete v mediaci, kdy minimálně jedna strana, nebo dokonce obě zatvrzele nespolupracují.

Je to přesně naopak. V případě, že strany, nebo jedna z nich, nechce spolupracovat, není mediace možná. Zásadou mediace je ochota se domluvit a dobrovolnost. Soud může mediaci nařídit, ale i tak se dohodne pouze ten, kdo chce. Lidé, kteří se ocitnou ve sporu, se nedohodli, ale neznamená to, že o dohodu nemají zájem. Spor znamená stres a emoční vypětí, což znemožňuje si vzájemně naslouchat a vidět možná řešení, která vyhoví všem. Pokud jedna ze stran navrhne mediaci straně druhé, jako možnost situaci vyřešit, většinou ji přijme (pokud nejde o osobu, kterou nekonečné hádky baví a má to ja „sport“). Spory a hlavně ty dlouho trvající, ničí kvalitu života, zdraví, vztahy a mohou vyvrcholit soudem. Mediace to může včas zarazit a na soud nemusí vůbec dojít. Pokud ano, můžete mediaci absolvovat během soudního řízení a dohodu soudu předložit. Mediace je tu i pro lidi, kteří mají spory vleklé a soud je nevyřeší (např. spory ohledně bydlení, výběru místa dovolené, ve škole, v práci, kulturních rozdílů a pod.). Jinak je tomu u uzavírání smluv, kdy nejde o spor, ale o dokonalost smlouvy. Podrobně se mediaci věnuji na příslušné stránce webu.

Bydlím v domě přímo nad masnou a celou noc mě ruší hlasitý provoz jejich chladících zařízení. Dlouhodobě se snažím s majitelem masny dohodnout, ale bezvýsledně. Naše vztahy se již vyhrocují. Byla byste schopna mi pomoci či poradit, jak ně něj?

Pomoci samozřejmě mohu. Pokud jsou již vyčerpány možnosti běžné dohody, pokusila bych se navrhnout majiteli masny mediaci, při které byste mohli lépe nalézt praktické řešení. V případech, jaký je tento, je ovšem obtížné druhou stranu pro mediaci získat. Vzhledem k tomu, že se jedná o dlouhodobé a soustavné rušení nočního klidu, vyvolané výrobní či jinou podnikatelskou činností, spadá tato věc pod právní úpravu zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Tento zákon uvádí noční dobu od 22.00 do 6.00 hodin, ale už se nevěnuje intenzitě hluku, který se za rušení nočního klidu považuje. V první řadě bych se tedy obrátila na krajského či okresního hygienika a vyžádala si stanovisko ohledně možného překročení limitů hluku z chladícího zařízení. Hygienik je oprávněn uložit provozovateli za taková porušení pokutu až 2 mil. korun. Již upozornění majitele masny na takový krok by měl zabrat, pokud nechce ztratit více, než by ho stálo odstranění hluku. Posudek bychom poté použili také pro podání stížnosti na živnostenský úřad popř. žaloby na obecní úřad či soud. Podle toho, kam by provozovatel byl ochoten zajít.

Práce mě baví, ale mám dlouhodobě problémy se šéfem. Jsem vyčerpaný bez chuti do života. Mám nabídku na jinou práci, ne tak zajímanou, s nižším příjmem, což by mi tak nevadilo, pokud bych měl v práci klid a pohodové vztahy. Mám ale obavu, aby se v nové práci situace neopakovala. Nevím, jestli chyba je ve mně či v okolí. Myslíte, že tato situace by byla s Vaší pomocí řešitelná?

Ano, s mou pomocí situaci řešit můžete v rámci osobnostního a vztahového poradenství. O Vaší situaci je potřeba si řádně promluvit, abychom zjistili, co a proč se vůbec děje. Pokud dobře rozumím, máte problémy, ale nejedná se o spory, což je snadněji řešitelné. Pokud by spory byly, navrhla bych nejdříve mediaci, která může situaci vyřešit velmi rychle za přispění Vás obou. Velmi pozitivně vnímám, že připouštíte i možnost, že na situaci se možná podílíte i Vy sám. Většinou se na takových situacích podílejí obě strany. Doporučuji hned neutíkat k jiné práci, zvlášť pokud ta stávající je pro Vás ta pravá. Pokud si do dalšího zaměstnání přenesete to, co možná přispívá k Vašemu problému, může být situace stejná i zde, což správně cítíte. Není smysl v útěku, ale v pokusu o odstranění problémů. Již samotné zjištění a pochopení důvodu, proč se tak děje, je významnou částí vyřešení. Odchod bych volila jako poslední variantu.

Rozvádím se a s manželkou se nemůžeme dohodnout ohledně dětí, myslím si ale, že dohoda není zásadně vyloučená. Nechceme se však obracet na advokáty. Pokud by se podařilo s Vaší pomocí dohody dosáhnout, budeme ještě potřebovat advokáta?

Na advokáty se obracet nemusíte vůbec. Vzhledem k tomu, že se jedná o rozvod, bude potřeba soudního rozhodnutí o úpravě poměrů dětí, tedy určení výchovy a výživy nezl. dětí pro dobu před a po rozvodu. Většinou se automaticky řeší i úprava styku s nezl. dětmi, ale není to nutností, pokud máte dohodu. Jste dospělí lidé, od kterých se očekává, že jsou dohody schopní, a to zejména ohledně dětí, které trpí spory rodičů nejvíce. I soud dohodu vždy upřednostňuje a účastníky řízení k ní vyzývá. Je-li dohoda, je to to nejlepší, čeho můžete dosáhnout a ještě ukážete dětem správný příklad řešení situace. Můžete manželce navrhnout mediaci, která Vám pomůže k takové dohodě, kdy s řešením budete spokojeni oba. Mediační dohodu pak můžete předložit soudu, který Vám ji schválí. Dohoda musí být taková, aby neodporovala právnímu řádu, zájmu dětí a neznevýhodňovala jednoho z Vás. Pokud byste ponechali vše na advokátech a rozhodnutí soudu bez dohody, soud rozhodne především v zájmu dětí a může se stát, že jeden z Vás, nebo dokonce oba, odejdete od soudu nespokojeni. Nabídnout Vám mohu také sepsání návrhu a zpracování všech podkladů pro řízení tak, aby nedocházelo k prodlevám a soud měl nachystané vše tak, aby řízení bylo co nejrychlejší a proběhlo hladce.